Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, jeżeli umowa ta nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia? Czy taka możliwość w ogóle istnieje?

TERMINY WYPOWIEDZENIA

Co do zasady umowa o pracę zawarta na czas określony nie przewiduje możliwości jej rozwiązania. Wynika to z tego, że umowa ma być gwarancją stałości zatrudnienia zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Niemniej, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 kodeksu pracy). Zapis ten musi się oczywiście znaleźć w umowie.

ROZWIĄZANIE UMOWY POMIMO BRAKU MOŻLIWOŚCI JEJ WYPOWIEDZENIA

Zdarza się jednak, że umowa o pracę została zawarta na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, a strony chciałyby zakończyć współpracę przed upływem tego terminu. Pojawia się wtedy pytanie jak można tego dokonać, skoro przepisy kodeksu pracy dopuszczają wypowiedzenie tylko w przypadku, gdy umowa zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Taki sposób rozwiązania umowy możliwy nawet, gdy umowa zawarta jest na czas krótszy niż 6 miesięcy. Tak samo można rozwiązać umowę, która została zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, ale nie przewidziano w niej możliwości wypowiedzenia.

CO TO JEST ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to zgodne oświadczenia pracownika i pracodawcy o tym, że stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Co istotne możemy w tym oświadczeniu ustalić dowolną datę ustania stosunku pracy (oczywiście datę przyszłą). Nie obowiązują tutaj żadne okresy wypowiedzenia.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron nie jest w jakiś szczególny sposób sformalizowana. Brzmi ona przykładowo tak:

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Na podstawie art. 30 §1 pkt 1kodeksu pracy rozwiązujemy umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w ……………………….………………. (miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika).

 

Strony ustalają, że stosunek pracy ulega rozwiązaniu z dniem …………………………

 

Oczywiście pod oświadczeniem podpisuje się zarówno pracownik, jak i pracodawca. Uwaga dla pracownika – warto pamiętać by wziąć jeden egzemplarz dla siebie. Do czasu otrzymania świadectwa pracy jest to jedyny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy.

Reasumując: nawet, jeżeli umowa o pracę nie przewiduje możliwości jej rozwiązania lub jest zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy stosunek pracy można zakończyć poprzez złożenie oświadczeń przez pracownika i pracodawcę o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

2 thoughts on “Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony.”

    1. Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem Pana pytanie. Proszę o jego uszczegółowienie. Umożliwi mi to udzielenie odpowiedzi.

Comments are closed.