Pytania, jakich nie możne zadawać rekruter.

Każdy z nas chociaż raz był na rozmowie kwalifikacyjnej i zetknął się z serią pytań. Czy osoba rekrutująca ma prawo zapytać kandydata o wszystko? Czy znasz pytania, jakich nie możne zadawać rekruter?

Jaka jest zasada – art. 22¹ kodeksu pracy

Zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy kandydat na pracownika może zostać zapytany o takie informacje jak imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), doświadczenie zawodowe, wykształcenie.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa wyżej:

1)       innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

2)       numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 

Jakich pytań nie może zadawać rekruter?

Czytając wyżej wskazany przepis a contario pracodawca czy rekruter nie mogą wypytywać się między innymi o:

  1. adres zameldowania;
  2. religię;
  3. preferencje seksualne;
  4. kwestie związane z małżeństwem i macierzyństwem;
  5. przynależność do partii politycznych;
  6. obywatelstwo;
  7. stan zdrowia.

Wyjątki od zasady wynikającej z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy

W niektórych sytuacjach od powyższej zasady występują wyjątki. Zdarza się bowiem, że już z treści ogłoszenia wynika, że kandydat musi wykazać się dowodem na niekaralność czy na posiadanie obywatelstwa polskiego. Pracodawca powinien w takim przypadku wskazać podstawę prawną, która uprawnia go do pozyskiwania takich informacji.

Zgoda kandydata na udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania

W doktrynie i orzecznictwie obowiązuje pogląd, że zgoda kandydata na podanie dodatkowych informacji nie upoważnia pracodawcy do ich pobierania.

Jak chronić prywatność?

Kandydat może chronić swoją prywatność poprzez odmowę udzielenia odpowiedzi na dane pytanie. Jaka będzie reakcja rekrutera i efekt rozmowy kwalifikacyjnej – trudno przewidzieć. Tutaj ważniejsze wydaje się pytanie, które powinien zadać sobie sam kandydat: czy chcę pracować w firmie, która warunkuje moje zatrudnienie od udzielenia odpowiedzi na pytania niezwiązane z stanowiskiem, na które aplikuję.

Pamiętajmy więc, że nie na każde pytanie przyszłego pracodawcy musimy odpowiadać, a jak już się na to decydujemy to robimy to z własnej woli.