POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

W celu poszanowania Twojej prywatności i bezpieczeństwa strony internetowej https://rynas.pl/ (dalej: „Strona”) została opracowana niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „polityka prywatności”), która w jasny sposób przedstawia zasady funkcjonowania Strony oraz zapisu na newsletter, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o użytkownikach Strony.

Strona prowadzona jest przez Joannę Rynas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni, przy ul. Ujejskiego 20a, NIP 584-251-86-68.

W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzanie, na zasadach określonych w polityce prywatności, dane osobowe. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

2. Administrator danych osobowych

Joanna Rynas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A 81-405 Gdynia wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 584-251-86-68.

3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail kancelaria@rynas.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie Twojego zainteresowania nasza ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np.:

  • wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości;

d) w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję;
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu wysyłki newslettera, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci działań marketingowo-informacyjnych(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw, wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przez prawnie uzasadnione podstawy rozumie się zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, wydawanie opinii, tworzenie projektów dokumentów, doradztwo w zakresie dokonywania czynności prawnych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią polega w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obrony swoich praw oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego czynności prawnych.

Przez prawnie uzasadnione podstawy rozumie się zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, wydawanie opinii, tworzenie projektów dokumentów, doradztwo w zakresie dokonywania czynności prawnych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią polega w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obrony swoich praw oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego czynności prawnych.

6. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@rynas.pl.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jej ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych w ciągu 1 roku od złożenia Ci przez nas oferty Twoje dane związane z rozmowami o zawarciu umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.

8. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Administratora, sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracji publicznej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz innym podmiotom, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Państwa trzecie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

12. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania. Możesz podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.

 

13. Newsletter

Newsletter będzie wysyłanym tym, którzy dokonali zapisu na newslettera.

Każdy ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter . Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:

a) imię i nazwisko;

e-mail.

 

Twoje dane osobowe w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie Tobie newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.

 

Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Administratora .

 

Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Ciebie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Ciebie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

Dokładam wszelkich starań, aby przesyłane przeze mnie treści były rzetelne i wiarygodne. Zastrzegam jednak, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów prawa. Nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.

 

Jeżeli zapisałeś się do newslettera możesz zgłosić mi wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem.

14. Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, wyrażasz zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

 

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem,. Dzięki plikom cookies możliwa jest także analiza Twojej aktywności na Stronie. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

 

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą o Tobie informacje. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Ciebie.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Niemniej wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji , może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie można uzyskać pod adres e-mail: kancelaria@rynas.pl