KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

Joanna Rynas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A 81-405 Gdynia wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 584-251-86-68.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail kancelaria@rynas.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator Twoje dane będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie Twojego zainteresowania nasza ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np.:

  • wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości;

d) w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję;
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
g) w celu wysyłki newslettera, w tym informacji o odpłatnych i nieodpłatnych produktach i usługach, nowych artykułach.

4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw, wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przez prawnie uzasadnione podstawy rozumie się zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, wydawanie opinii, tworzenie projektów dokumentów, doradztwo w zakresie dokonywania czynności prawnych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią polega w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obrony swoich praw oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego czynności prawnych.

Przez prawnie uzasadnione podstawy rozumie się zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, wydawanie opinii, tworzenie projektów dokumentów, doradztwo w zakresie dokonywania czynności prawnych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią polega w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obrony swoich praw oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego czynności prawnych.

5. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@rynas.pl.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jej ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych w ciągu 1 roku od złożenia Ci przez nas oferty Twoje dane związane z rozmowami o zawarciu umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.

7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Administratora, sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracji publicznej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz innym podmiotom, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Państwa trzecie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

11. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie można uzyskać pod adres e-mail: kancelaria@rynas.pl