Prawo autorskie pracownika

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego prawo do utworu stworzonego przez pracownika nabywa pracodawca. W jaki sposób i kiedy dochodzi do przejęcia praw autorskich przez pracodawcę od pracownika?

 

Prawo autorskie

Zgodnie z przepisem art. 12 prawa autorskiego, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

 

Z wyżej wskazanego przepisu wprost wynika, iż nabycie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich następuje w wyniku przyjęcia utworu przez pracodawcę. Co oznacza przyjęcie utworu? Jak pracodawca może przejąć utwór pracownika? Jak należy postąpić w przypadku, kiedy pracodawca milczy? Co oznacza milczenie pracodawcy?

 

Oświadczenie pracodawcy

Jak wspomniano powyżej oświadczenie pracodawcy o przyjęciu utworu jest przesłanką nabycia przez niego utworów pracownika. Do tego momentu jedynym uprawnionym z tytułu praw autorskich jest pracownik, który utwór stworzył. W rzeczywistości oświadczenie pracodawcy może być wyrażone przez każde zachowanie. Jako, że przepisy prawa autorskiego nie precyzują formy przyjęcia utworu zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

 

Milczenie pracodawcy

Co w sytuacji, kiedy pracodawca milczy. Kwestię tą reguluje przepis art. 13 prawa autorskiego, który stanowi, iż jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Innymi słowy, jeżeli pracodawca nie złoży oświadczenia o przyjęciu utworu lub oświadczenia o odmowie przyjęcia, czy też uzależnienia przyjęcia utworu od dokonania określonych zmian pracodawca nabędzie majątkowe prawa autorskie do utworu pracownika z upływem 6 miesięcy od dnia dostarczenia tego utworu przez pracownika.

Umowa o pracę

W umowie o pracę pracodawca nie ma obowiązku precyzować, iż nabywa prawa autorskie pracownika -dzieje się to z mocy ustawy (o ile co innego nie wynika z ustawy lub umowy). Pracodawca nie musi także płacić dodatkowego wynagrodzenia. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest równocześnie wynagrodzeniem z tytułu nabycia przez pracodawcę praw autorskich.