Zwrot prowizji bankowej od wcześniejszej spłaty kredytu

Kredytobiorca, który spłacił kredyt wcześniej, niż przewidywała to umowa z bankiem, może wnioskować o zwrot prowizji bankowej od wcześniejszej spłaty kredytu. Sprawdź jakie warunki należy spełnić.

Zwrot prowizji, a wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument może w każdym momencie okresu kredytowania dokonać częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu. W takiej sytuacji powinno nastąpić obniżenie całkowitego kosztu kredytu. Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje, że całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Przepis wydaje się jasny i nie powinien budzić żądnych wątpliwości. Mimo to banki częstokroć bronią się – przed zwrotem prowizji – tłumacząc, że pobrane opłaty były opłatami jednorazowymi i z tego powodu nie ulegają obniżeniu w przypadku wcześniejszej spłaty.

Na szczęście dla kredytobiorców korzystne stanowisko przedstawili Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a mianowicie: wcześniejsza spłata kredytu powinna dla kredytobiorcy oznaczać proporcjonalny zwrot części kosztów kredytu. Pomocny dla kredytobiorców jest także wyrok TSUE z dnia 19 września 2019 roku, zgodnie z którym klientowi banku dokonującemu wcześniejszej spłaty należy się zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu.

Innymi słowy jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej, bank powinien dokonać rozliczenia kredytu i zwrócić prowizję w proporcjonalnej wysokości do okresu, o jaki został skrócony okres umowy. Taka możliwość dotyczy kredytów konsumenckich zawartych po 18 grudnia 2011 r. na kwotę do 255.550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.

Z wnioskiem do banku nie należy jednak za długo zwlekać, bowiem roszczenie kredytobiorcy przedawnia się w terminie 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat – dla spłat dokonanych po tej dacie.

Zwrot prowizji, a wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Na pozycji straconej nie są także osoby, które spłaciły wcześniej kredyt hipoteczny. Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku daje takim kredytobiorcom prawo do ubiegania się o rozliczenie kosztów kredytu w związku z wcześniejszą spłatą. Istotny jest tu jednak termin zawarcia tejże umowy. Dokładnie chodzi o umowy zwarte po dniu 22 lipca 2017 r., tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Zwrot prowizji – jak to działa

Zdarza się, że zwrot prowizji realizowany jest przez bank automatycznie. W większości przypadków kredytobiorca musi niestety złożyć wniosek samodzielnie. Pomimo korzystnych przepisów i wyroku TSUE Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę, że kredytobiorcy mają problemy z uzyskaniem rozliczenia kosztów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Jeśli więc bank odrzuci wniosek, pozostaje sprawę skierować do Rzecznika Finansowego lub na drogę postępowania sądowego.

W przypadku problemów bądź wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Nieodpłatnie przeprowadzamy analizę możliwości zwrotu prowizji. Wystarczy, że dostarczysz umowę kredytową oraz dokument potwierdzający dokonanie przedterminowej spłaty kredytu.