Wniosek do KRS po nowemu

1 lipca 2021 r. to dzień, w którym weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca olbrzymią zmianę w postępowaniu rejestrowym polegającą na informatyzacji. Przedsiębiorcy nie mogą obecnie składać wniosków do KRS (o wpis czy też zmianę wpisu) w wersji papierowej (tradycyjnej), a tylko za pośrednictwem „systemu teleinformatycznego”. 

Wniosek do KRS po 1 lipca 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wszelkie wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych  (https://prs.ms.gov.pl/). Tak składane dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym osoby uprawnione do reprezentacji dany podmiot (podpis elektroniczny to: profil zaufany ePUAP, podpis osobisty oparty o e-Dowód, kwalifikowany podpis elektroniczny). 

Niestety nowelizacja nie dała przedsiębiorcy prawa wyboru czy wniosek chce złożyć w formie papierowej czy też elektronicznej. Co istotne wnioski złożone w formie dotychczasowej (papierowej) nie będą wywoływały skutków prawnych. 

Jak złożyć dokumenty do KRS po 1 lipca 2021 r.?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2021 r. dopuszczalne jest złożenie załączników w formie odpisów elektronicznych (skanów). Należy jednak pamiętać, że dokumenty te muszą zostać poświadczone albo przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Ewentualnie przedsiębiorca może przy składaniu wniosku załączyć do niego niepoświadczone skany dokumentów z tym zastrzeżeniem, że jednocześnie (w nieprzekraczalnym terminie 3 dni) wyśle oryginały tych dokumentów w formie papierowej.

Powyższe wymogi nie dotyczą wniosków o zmianę w rejestrze dokonywanych na skutek czynności podejmowanych przed notariuszem. Wtenczas konieczne jest wskazanie numeru z Repozytorium aktu notarialnego. 

W przypadku problemów bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji. Świadczę kompleksową pomoc w prowadzeniu postępowań rejestrowych za pośrednictwem systemu e-KRS.