Obowiązki wynajmującego i najemcy – umowa najmu

Zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy najmu. Podstawowe warunki zostały już omówione i w zasadzie wydawać by się mogło, że wystarczy tylko odebrać klucze od mieszkania i się do niego wprowadzić. Warto jednak przed podpisaniem umowy najmu zastanowić się, jakie obowiązki mają w stosunku do siebie strony umowy, tzn. jakie obowiązki ma wynajmujący, a jakie najemca.
Obowiązki wynajmującego

Pierwszym podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu najemcy w odpowiednim stanie. Z kolei w trakcie trwania umowy do jego obowiązków – co do zasady – należy w szczególności:

  1. dbanie o pomieszczenia i urządzenia służące do wspólnego użytku;
  2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn. Należy jednak pamiętać, że najemcę będzie obciążać koszt strat powstałych z jego winy;
  3. dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy.

Obowiązki najemcy

Najemca – o czym nie wolno zapominać – także ma obowiązki. Jest on obowiązany utrzymywać przedmiot umowy lokal we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca obowiązany jest także dbać i chronić części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

 

Należy także pamiętać, że najemca nie może oddawać osobie trzeciej najmowanego lokalu mieszkalnego w korzystanie odpłatne lub nieodpłatne, bez pisemnej zgody wynajmującego. W umowie często wskazuje się także, że najemca jest zobowiązany do umożliwienia wynajmującemu dokonywania okresowych kontroli.

 

Oczywiście nie ma przeszkód by w umowie najmu zawrzeć postanowienia nakładające na najemcę obowiązek ponoszenia jeszcze innych opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu. Mogą to być na przykład opłaty z tytułu rachunków za Internet, TV, prąd, itp.

 

W kolejnym artykule poruszona zostanie kwestia wypowiedzenia umowy najmu.

W poprzednim artykule poruszono podstawowe kwestie związane z umową najmu.

4 thoughts on “Obowiązki wynajmującego i najemcy – umowa najmu”

    1. Nie realne byłoby stworzenie takiej listy – co rusz mogą pojawiać się nowe klauzule. Niemniej jest na to rada. UOKIK na swojej stronie podaje link do rejestru klauzul. Przeglądarka jest intuicyjna – można też zakreślić dziedzinę, która nas interesuje.

Comments are closed.