Z dniem 1 stycznia 2023 r. w Sklepie zaczyna obowiązywać nowy Regulamin. 

REGULAMIN SKLEPU RYNAS.PL

PRZEPISY WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów.

2. Właścicielem sklepu internetowego www.rynas.pl jest Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68, tel. 605 57 57 51, email: kancelaria@rynas.pl

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji Klienta i zasady korzystania z konta Klienta, zasady składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania i rozwiązywania umów, zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych, których przedmiotem są określone Produkty, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego, świadczenie usługi Newslettera (w tym zawierania umowy o dostarczanie bezpłatnych treści cyfrowych w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera tzw. umowy „opłacone” danymi osobowymi), procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany), zasady weryfikacji opinii Klientów i prezentowania ich na stronie internetowej.

5. Dostęp do Regulaminu Klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

6. Informacje o produktach oferowanych w Sklepie, takie jak opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

7. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Produktu i jego cenie.

8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są własnością Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

I. DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie lub dokonująca zapisu na listę subskrybentów Newslettera (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).

KONSUMENT – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ §1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCĄ UPRZYWILEJOWANYM – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej, tj. osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu/Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WŁAŚCICIEL SKLEPU – Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68, tel. 605 57 57 51, email: kancelaria@rynas.pl.

SKLEP – sklep dostępny na stronie internetowej www.rynas.pl.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

TREŚCI CYFROWE – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, polegają natomiast na pojedynczej dostawie określonego fragmentu lub fragmentów treści cyfrowych za pośrednictwem linku do pobrania wysyłanego Klientowi.

PRODUKT – produkty zawierające treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów oraz e-booków, prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail z informacją o promocjach i ofertach Właściciela sklepu. Właściciel sklepu w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera za pomocą niektórych formularzy dostępnych na jego stronie internetowej, może przesyłać bezpłatnie na rzecz Klienta Produkty zawierające treści cyfrowe, a tym samym Właściciel sklepu zawiera z Klientem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów udostępnianych w zamian za subskrypcję Newslettera.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.rynas.pl.

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rynas.pl.

ZAMÓWIENIE – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Właściciel sklepu umożliwia zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

  2.  Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana jest między Klientem a Właścicielem sklepu. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.

  3. Klient zobowiązany jest podać poprawne, aktualne oraz zgodne z prawdą informacje podczas składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych informacji Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przekazane dane uniemożliwiają skuteczną realizację zamówienia.

  4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

  5.  Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

1. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak:

a) zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowych bez konieczności zakładania konta,
b) darmowe zakładanie konta Klienta w Sklepie,
c) umożliwia zamówienie nieodpłatnej informacji handlowej dotyczącej Produktów i Usług oferowanych przez Sklep.

2. Klient w każdym momencie może zrezygnować z założonego konta oraz cofnąć chęć otrzymywania informacji handlowych opisanych w podpunkcie „c” powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kancelaria@rynas.pl lub listownie na adres Sklepu.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep opisane w ust. 1 powyżej świadczone są nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

4. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep to: a) korzystanie z urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartphone) posiadającego dostęp do sieci Internet; b) korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox lub innej); c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sklep, mogą być składane przez Klienta drogą poczty elektronicznej na adres kancelaria@rynas.pl lub listownie na adres siedziby Sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszenie reklamacji zostało rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.

6. Sklep sugeruje włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz Javascript. Włączenie tych ustawień umożliwia późniejszą identyfikację Klienta w Sklepie oraz monitorowanie jego ruchów na stronach internetowych Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

V. ZAWARCIE UMOWY

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Produkty oferowane w sklepie www.rynas.pl poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.

2. Szczegółowe opisy Produktów dostępne są po przejściu na stronę konkretnego Produktu, gdzie wskazane są także kategorie Produktów.

3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki Produktu lub systemowego wygenerowania faktury VAT czy paragonu fiskalnego.

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie rodzaju Produktu, ilości Produktu, a następnie przejść do „Koszyka” i dalej kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej formy płatności i dostawy.

7. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych adresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

8. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Właścicielowi sklepu, co do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

9. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, w tym w szczególności ilości zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju płatności. Wskazana powyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy między Klientem i Właścicielem Sklepu.

10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

VI. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Zakupione Produkty dostarczane są na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia. Koszt dostawy Produktów wynosi 0 zł.

2. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta nastąpi z chwilą dokonania zapłaty ceny za zamówione Produkty.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny za zamówione Produkty.

4. Koszty zwrotu Produktów po dokonanym odstąpieniu od umowy pokrywa Klient.

VII. CENY

1. Informacja o cenie zakupu Produktu podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.

2. Ceny Produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy dotyczące Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. Obniżenie ceny następuje przy uwzględnieniu obowiązujących Właściciela Sklepu przepisów prawnych i będzie komunikowane w sposób w nich zastrzeżony.

VIII. METODY PŁATNOŚCI

1. Sklep udostępnia Klientowi sposób płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu oraz przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.

2. Klient płaci cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy. Brak płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt.

IX. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.

2. Właściciel sklepu może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Właściciela sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Właściciela sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.

3. Właściciel sklepu doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Właściciel sklepu został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Właściciel sklepu.

4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.

6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.

7. Po odstąpieniu od umowy Właściciel sklepu nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej dostarczonej przez Właściciela sklepu, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
c) zostały połączone przez Właściciela sklepu z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.

8. Właściciel sklepu udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na jego żądanie i na swój koszt, w terminie 14 dni oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści o których mowa w ust. 7 pkt a-c powyżej.

9. Właściciel sklepu może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Właściciela sklepu.

10. Właściciel sklepu nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z niej faktycznie korzystał.

11. Właściciel sklepu jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

12. Właściciel sklepu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

13. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Właściciel sklepu za zgodność treści cyfrowej z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

15. Informacje dotyczące zmiany treści cyfrowej przez Właściciela sklepu są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: a) Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzymać od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta; d) Konsument może zwrócić się o poradę również do organizacji społecznych, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/); e) Klient nabywający Produkt jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu lub za pomocą adresu e-mail: kancelaria@rynas.pl.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b) umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Właściciel sklepu przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy.

6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez niego kosztów, chyba że przepisy ustawy o prawach konsumenta wyraźnie na to wskazują.

7. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym elektroniczne) oraz usługi dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Właściciela Sklepu.

2. Właściciel Sklepu udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sklep,
b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.

4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
a) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
b) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

6. Sklep informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sklep stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sklep może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sklepu.

8. Sklep jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów.

9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sklepu, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sklep działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Właściciela Sklepu, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

XIII. NEWSLETTER

1. Właściciel sklepu w zamian za podanie danych: adres e-mail i imię oraz wyrażenie zgody na realizację usługi Newslettera, może dostarczać Klientowi bezpłatne Produkty zawierające treści cyfrowe.

2. Klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe po wypełnieniu formularza zapisu na Newsletter, w którym wyraźnie wskazane jest, że jego dobrowolne wypełnienie wiąże się z przesłaniem takich treści cyfrowych.

3. Po przesłaniu uzupełnionego formularza i dołączeniu do listy subskrybentów Newslettera, pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych tj. bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe w zamian za subskrypcję Newslettera.

4. Właściciel sklepu wykonuje umowę o dostarczanie treści cyfrowych poprzez doręczenie Klientowi linku do pobrania treści cyfrowych. Do pobrania tych Produktów konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w Regulaminie.

XIV. OPINIE

Na stronie internetowej Sklepu brak jest możliwości wystawiania opinii na temat Produktów/Usług.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane w Sklepie www.rynas.pl zawierane są w języku polskim.

2. Właściwym prawem jest prawo polskie.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

4. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo uaktualnienia, uzupełnienia czy sprostowania danych osobowych przekazanych do Sklepu, jak również ich trwałego usunięcia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

6. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Klienta, niemożliwy jest zakup Produktów w Sklepie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)