REGULAMIN SKLEPU RYNAS.PL

PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.rynas.pl. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.rynas.pl, zwanym dalej „Sklepem”, jest Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu www.rynas.pl – zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.

 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji użytkownika i zasady korzystania z konta użytkownika, zasady składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży Towarów, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

 6. Informacje o produktach oferowanych w Sklepie, takie jak opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

 8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są własnością Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.

 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

I. DEFINICJE

KLIENT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie.

WŁAŚCICIEL SKLEPU – Joanna Rynas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas z siedzibą w Gdyni przy ul. Ujejskiego 20A, o numerze NIP: 584-251-86-68,

SKLEP – sklep dostępny na stronie internetowej www.rynas.pl.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Właściciela sklepu cyklicznych treści Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach oraz promocjach w Sklepie.

TOWAR/PRODUKT – dostępny w Sklepie przedmiot stanowiący ofertę sklepu i będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem sklepu.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.rynas.pl.

SKLEP INTERNETOWY – Sklep dostępny pod adresem internetowym www.rynas.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Sklepu a Właścicielem sklepu.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Właściciel sklepu umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Właścicielem sklepu. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne, aktualne oraz zgodne z prawdą informacje podczas składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych informacji Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przekazane dane uniemożliwiają skuteczną realizację zamówienia.

 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 5. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla administratora Sklepu;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak:

  1. zawieranie umów sprzedaży on-line bez konieczności zakładania konta,

  2. darmowe zakładanie konta Użytkownika w Sklepie,

  3. umożliwia zamówienie nieodpłatnej informacji handlowej dotyczącej Towarów i Usług oferowanych przez Sklep.

 2. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z założonego konta oraz cofnąć chęć otrzymywania informacji handlowych opisanych w podpunkcie „c” powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kancelaria@rynas.pl lub listownie na adres Sklepu.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep opisane w ust. 1 powyżej świadczone są nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

 4. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep to: a) korzystanie z urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartphone) posiadającego dostęp do sieci Internet; b) korzystanie z przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox lub innej); c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sklep, mogą być składane przez Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres kancelaria@rynas.pl lub listownie na adres siedziby Sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszenie reklamacji zostało rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.

 6. Sklep sugeruje włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz Javascript. Włączenie tych ustawień umożliwia późniejszą identyfikację Klienta w Sklepie oraz monitorowanie jego ruchów na stronach internetowych Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie www.rynas.pl w następujący sposób: a) poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia, b) poprzez pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kancelaria@rynas.pl.

 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT czy paragonu fiskalnego.

 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie rodzaju Towaru, ilości Towaru, a następnie przejść do „Koszyka” i dalej kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej formy płatności i dostawy.

 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Właścicielowi sklepu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana powyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.

 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem i właścicielem sklepu umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

V. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia.

 2. Przewidywany czas dostawy zamówionych towarów do Klienta uzależniony jest od specyfiki danego Towaru i określony jest na podstronie danego Towaru.

 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i ewentualnej dostawy.

 4. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

VI. CENY

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.

 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII. METODY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia Klientowi sposób płatności poprzez przelew bankowy, realizowany za pomocą systemu Przelewy 24, na rachunek bankowy Sklepu.

 2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru poprzez przelew bankowy. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Właściciela sklepu w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

VIII. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Właściciel sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, daty oraz okoliczności jej powstania na adres mailowy kancelaria@rynas.pl, z dopiskiem: “Reklamacja www.rynas.pl”

 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie; b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: a) Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzymać od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta; d) Konsument może zwrócić się o poradę również do organizacji społecznych, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/); e) Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu Towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 4. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Towary (w tym elektroniczne) oraz usługi dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

 2. Właściciel Sklepu udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Towaru jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sklep,

  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,

  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Towaru. Okres dostępu do danego Towaru, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.

 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Towaru, jak i jego części:

  1. udostępniania i prezentowanie Towaru osobom trzecim,

  2. publikowania Towaru niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Towar, w szczególności elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

 6. Sklep informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Towarów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Towarów udostępnionych przez Sklep stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sklep może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Towaru w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sklepu.

 8. Sklep jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów.

 9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sklepu, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sklep działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie www.rynas.pl zawierana jest w języku polskim.

 2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

 4. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo uaktualnienia, uzupełnienia czy sprostowania danych osobowych przekazanych do Sklepu, jak również ich trwałego usunięcia.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

 6. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Użytkownika, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.