Art. 299 ksh odpowiedzialność członka zarządu

Coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się z sytuacją, kiedy od komornika sądowego otrzymują informację, że jego dłużnik (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie ma żadnego majątku i egzekucja będzie bezskuteczna. Co zrobić w takiej sytuacji? Co to jest ten art. 299 ksh i  odpowiedzialność członka zarządu?

Możemy oczywiście liczyć na poprawę kondycji finansowej spółki i czekać. Ryzykujemy jednak, że nigdy nie odzyskamy swoich pieniędzy. Może bowiem zaistnieć taka sytuacja, iż dłużna spółka dalej pozostanie wpisana jest do KRS, jako podmiot czynny, nie mniej nie mając majątku będzie spółką „widmo”.

Art. 299 kodeksu spółek handlowych

Tu z pomocą czeka art. 299 kodeksu spółek handlowych, czyli możliwość pozwania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi tutaj o członków zarządu, którzy byli w zarządzie w momencie powstania zobowiązania lub kiedy stało się ono wymagalne. W przypadku, kiedy jest kliku członków zarządu pozwać możemy każdego z nich. Odpowiadają oni bowiem solidarnie za zobowiązania spółki. Odpowiadają oni także osobiście, co oznacza, iż odpowiadają całym swoim majątkiem prywatnym. Co istotne członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi spółki nawet, jeżeli został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu

Podstawową przesłanką odpowiedzialności członka zarządu jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Dowodem na bezskuteczność jest tutaj chociażby postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Trzeba jednak pamiętać, iż egzekucja musi odnosić się do całego majątku spółki, a nie do jego części. Niemniej czasami może okazać się, że nie jest w ogóle konieczne wszczynanie egzekucji. Często bowiem już inni wierzyciele taką egzekucje wszczynali i okazywały się one bezskuteczne. Możemy także powołać się na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku spółki.

Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu

Wszczynając postępowanie przeciwko członkowi zarządu należy także pamiętać o przesłankach wyłączających odpowiedzialność członków zarządu, które spowodują, że członek zarządu nie poniesie odpowiedzialności:

  1. Wykazanie przez członka zarządu, że:
    1. we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub podanie o otwarcie postępowania układowego;
    2. niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości otwarcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy,
    3. pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody;

Przedawnienie roszczenia

Należy także pamiętać, iż na wytoczenie takiego powództwa mamy 3 lata od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Po tym terminie członek zarządu będzie mógł się powoływać na przedawnienie roszczenia.

Od czego zacząć?

Aby rozpocząć dochodzenie roszczeń od członka zarządu wpierw powinien on zostać wezwany do zapłaty. Wzór wezwania do zapłaty członka zarządu dostępny jest tutaj.