Wahania na rynku finansowym a prawo do odstąpienia od umowy

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule (odstąpienie od umowy), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarł poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległości. Pozwala mu na to obecnie obowiązująca ustawa, ale pozwala także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Od tej zasady są wyjątki. Kolejnym z nich, prócz towaru nierozłącznie połączonego, jest zależność ceny (wynagrodzenia) od wahań na rynku finansowym.

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, kiedy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.

Wahania na rynku finansowym, a cena

Co to tak właściwie oznacza? Jako przykład takiej sytuacji można wskazać zakup waluty w kantorze internetowym czy też uczestniczenie w giełdach walutowych. Zapis ten ma za zadanie ochronić przedsiębiorców, którzy handlują towarami czy usługami, których ceny nie są stałe i zależą od rynku finansowego, na który to przedsiębiorca nie ma wpływu. To właśnie ze względu na wahania rynku finansowego odstąpienie od umowy i zwrócenie konsumentowi uiszczonej przez niego kwoty mogłoby narazić przedsiębiorcę na dotkliwe straty.

Oczywiście należy pamiętać, iż niemożność skorzystania z prawa odstąpienia ma miejsce tylko wtedy, kiedy wahania ceny (czy wynagrodzenia) następują w krótkich odstępach czasowych i zamiana zachodzi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru czy zawarcia umowy.