Opłata za ogłoszenie wpisu w monitorze sądowym i gospodarczym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu albo, gdy ustawa stanowi inaczej.

Z kolei zgodnie z §6 ust. 1 tego rozporządzenia opłata za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie, pod warunkiem, że jego ogłoszenie podlega opłacie, wynosi obecnie 100 zł. Oznacza to, że opłata została obniżona o 150 zł.

Opłaty za to ogłoszenie uiszcza się z góry na rachunek sądu rejonowego, do którego składamy wniosek o dokonanie wpisu.

Zmiana ta weszła w życie z dniem 30 czerwca 2014 roku.